شما اینجا هستید   |

    فعالیت ها : معاون پژوهش های علم و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از مرداد ماه۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۷